Kontakt
Przedszkole Samorządowe w Tropii
Menu
Strona głowna  /  DEKL. DOSTĘPNOŚCI
DEKL. DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Tropii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Tropii.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe w Tropii

Tropie 293, 38-100 Strzyżów

Tel. 17 2761487

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • część dokumentów jest zamieszczona na stronie jako pliki PDF, DOC itp.,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów,
 • administrator dokłada wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • brak dostępności tłumacza języka migowego on -line.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki, możliwości zmiany rozmiaru tekstu,

 • podświetlanie linków,

 • kontrast,

 • możliwość włączenia odstępów między tekstem,

 • możliwość włączenia tekstu przyjaznego dla dyslektyków,

 • zatrzymywanie animacji,

 • użycie kursora

 • podpowiedzi

 • ustawienie wysokości linii

 • większość tekstu osadzona bezpośrednio na stronie

Data sporządzenia aktualizacji Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Zaktualizowane oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24 (pierwsze sporządzono 18.09.2020).  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (na podstawie ustawy).

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tropii.

Kontakt tel. 17 2761487 ; przedszkole.tropie@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zamieszczonego zdjęcia.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać trzy stopnie oraz drzwi otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych bocznych jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 4. Wewnątrz budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Kontakty i włączniki zamontowane na wysokości 130 cm.
 6. W odległości 20 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym/przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-08